Epistolari de Manuel Creus 1842-1874
Biblioteca Víctor Balaguer
Cerca avançada
Cerca bàsica / Basic search / Búsqueda simple
Advanced Search / Búsqueda avanzada
- Escriviu la paraula o paraules que voleu trobar sense accents ni majúscules o cliqueu el botó "llista"
- Per trobar frases exactes: vilanova i la geltru
- Podeu truncar les paraules fent servir un asterisc: academi*
- Utilitzeu les opcions Y, O, NO de l'esquerra per combinar els termes en els diversos camps
- Type query criteria or click one "llista" button
- To match exact phrases: vilanova i la geltru
- Use asterisk to truncate words: academi*
- Use Y, O, NO options on the left to combine words in diferent fields
Note: The language of the catalogue is catalan
Per trobar un interval d'anys escriviu dos punts entre els anys.
Per exemple: 1851:1855
- Escribir la palabra o palabras a encontrar sin acentos ni mayúsculas o clicar el botón "llista"
- Para encontrar frases exactas: vilanova i la geltru
- Se pueden truncar las palabras usando asterisco: academi*
- Usar las opciones Y, O, NO de la izquierda para combinar términos en distintos campos
Help